Privacyverklaring

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van Infortellence web pagina kunnen zich via deze site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Infortellence opgenomen in het klantenbestand van Infortellence

Infortellence
Postbus 420
7770AK Hardenberg (the Netherlands)

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van Infortellence (redactionele initiatieven, acties, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend door een mail te sturen naar Info@infortellence.eu of te schrijven naar Infortellence, Postbus 420, 7770 AK Hardenberg

Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden ten behoeve van en voor een optimalisatie van de Infortellence site. naam, voornaam, bedrijfsnaam, functie contact adres, postcode, woonplaats. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een mail te sturen naar Info@infortellence.eu of te schrijven naar Infortellence, Postbus 420, 7770 AK Hardenberg

Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, telefoon, GSM, andere informatie verkregen via de registratie.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.

Cookies

Bij internetbezoek plaatst Infortellence vzw cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als U naar de www.infortellence.eu surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en Infortellence te informeren.

Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving in de tijd kan veranderen en mede hierdoor deze richtlijnen aangepast dienen te worden, kan de privacystatement van deze site worden aangepast; het is daarom op elk ogenblik beschikbaar op de site voor raadpleging.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds benaderen op:

Infortellence
Postbus 420
7770AK Hardenberg (the Netherlands)

Dan wel via email: Info@infortellence.eu

Copyright Infortellence

Alle artikels die door Infortellence op de Infortellence site gepubliceerd zijn, mogen overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verspreid worden, voorwaarde is dat men altijd en expliciet de originele bronvermelding vermeld

Verantwoordelijkheid

De Infortellence organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud en content van de artikelen op de website.

Infortellence streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving in het magazine of op de site garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Infortellence op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Infortellence stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Infortellence aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Infortellence.